Local Organising Committee

M.K.Sharma (Local Convener)    TU
N.K.Verma    TU
O.P.Pandey    TU
Kulvir Singh    TU
Puneet Sharma    TU
Alka Upadhyay    TU
B.N.Chudasama    TU
S.D.Tiwari    TU
D.P.Singh    TU
B.C.Mohanty    TU
S. Jana    TU
P.Uniyal    TU
Raj Kumar    TU
Sunil Devi    TU
L.K.Brar    TU
Mahesh Sharma    TU
Minakshi Rana    TU
BirBikram Singh    SGGSWU
D. Deb    TU
Gudween Sahwney    TU